Menu Close

Hooldus

Tõstuks on suur ja raske liikuv objekt. Vale käsitsemine, tõrked ukse töös või kasutusnõuete eiramine võivad põhjustada tõsiseid vigastusi või ohtliku olukorra. Küsimuste või probleemide puhul tuleb konsulteerida ukse tarnijaga. Tõstukse kasutamisel tuleb olla alati ettevaatlik.

Tõstukse paigaldamisel, kasutamisel, hooldamisel ja demonteerimisel tuleb alati jälgida ukse tootja juhiseid!
Paigaldatud tõstukse nõuetele vastavuse eest, sealhulgas asjakohase hoolduse läbiviimise eest vastutab tõstukse omanik!

Tõstuksi tuleb vähemalt 1 kord aastas asjakohaselt hooldada, hoolduse peab läbi viima pädev hooldaja. Pädevaks hooldajaks on tõstuste ametlik paigaldaja või tõstuste tootja või volitatud esindaja (s.t standardile EVS-EN 13241-1 vastavaid CE-märgistatuid uksi turule laskev isik). Paigaldaja peab muu hulgas järgima standardi EVS-EN 12635 lisas D toodud nõudeid.
Sõltuvalt ukse kasutustihedusest (keskmiselt enam kui 4-5 korda päevas), aga ka keerukusest ja muudest asjaoludest, võib ukse hooldusvälp olla oluliselt väiksem, s.t ust tuleb hooldada sagedamini, kui seda näeb ette miinimumnõue. Ukse hoolduse läbiviimise eest, sealhulgas vajaliku hooldussageduse jälgimise eest, vastutab ukse omanik.

Tootja peab andma uksele kaasa hooldusraamatu vastavalt standardi EVS-EN 12635 lisale B. Ukse omanik vastutab hooldusraamatusse vajalike kirjete tegemise ning hooldusraamatu säilitamise eest.

Probleemide korral ukse töös (raskelt liikumine või mõni muu rike) peab viivitamatult laskma spetsialistil ust kontrollida ja vajadusel remontida. Vedrude kasutamise korral peab arvestama, et vedrud on suure pinge all ning nende valesti toimimise tõttu võivad vabaneda suured jõud.

Puuduliku kontrolli ja hoolduse tagajärjel võivad olulised ohutusseadised rikutud saada või kahjustuda. Kontrolli- ja hooldustöid võib teostada ainult vastava ala spetsialist. Kontrolli- ja hooldustöid tuleb teostada enne ukse kasutussevõtmist ja edaspidi vähemalt üks kord aastas.
Ukse esmane hooldus (nii-öelda sissetöötamiskontroll) tuleb teostada 3-4 kuud peale ukse kasutuselevõttu ning see sisaldab torsioonvedrude pingutamist (ukse tasakaalu kontroll) ja kõigi kinnituskohtade ülevaatamist ja vajadusel reguleerimist. Edaspidine hooldus toimub vastavalt tootja poolt antud hooldusjuhendile ja on sõltuvuses ukse kasutussagedusest. Näiteks: eragaraažiukse soovituslik hooldusintervall on 1 kord aastas (ukse kasutussagedus 1-2 korda päevas), aga pesutänava põhimõttel töötava autopesula või kuni 100 kohalise autoparkla tõstukse hooldusintervall 12 korda aastas (ukse kasutussagedus 100-200 korda päevas). Rikete puhul võivad kontrollimatud ukse liikumised isikuid või esemeid muljuda või vigastada.
Probleemide korral ukse töös (uks liigub raskelt või mõni muu häire) tuleb ukse kontrollimiseks/parandamiseks kutsuda viivitamatult vastava ala spetsialist. Ukse hooldust või parandamist võib läbi viia ainult pädev spetsialist.