Menu Close

Müügitingimused

CSV NORDIC OÜ ÜLDISED MÜÜGITINGIMUSED

Sisukord

 1. MÕISTED
 2. LEPINGU SÕLMIMINE
 3. LEPINGUDOKUMENTIDE PÄDEVUSJÄRJEKORD
 4. PAKKUMUS
 5. HIND
 6. OMANDI ÜLEMINEK
 7. JUHUSLIKU HÄVIMISE JA KAHJUSTUMISE RIISIKO ÜLEMINEK
 8. TOOTE TARNE
 9. TARNETINGIMUSED
 10. DOKUMENDID JA ÕIGUSED
 11. VASTUVÕTUKONTROLL
 12. OSTJA KOHUSTUSED
 13. MÜÜJA KOHUSTUSED
 14. VASTUTUS TOOTE VIGADE JA PUUDUSTE EEST
 15. TARNEAEG JA HILINEMINE
 16. VÄÄRAMATU JÕUD
 17. TOOTE GARANTII
 18. ALLTÖÖVÕTJATE KASUTAMINE
 19. TEATED
 20. LEPINGULISTE ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE
 21. LEPINGU LÕPETAMINE
 22. LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE
 23. MUUD KÜSIMUSED

 

1.     MÕISTED

MüüjaCSV NORDIC OÜ, Sõrve mnt 17, 93872, Nasva alevik, Saaremaa vald, Saare maakond, Eesti Vabariik, 93872, registrikood 14187640, kes müüb toodet või tooteid. Müüjat võib esindada tema seaduslik või lepingujärgne esindaja.

Ostja – isik, kes ostab toodet või tooteid. Ostjat võib esindada tema seaduslik või lepingujärgne esindaja.

Pooled – müüja ja ostja on ühiselt nimetatud, kui puudub vajadus nende eristamiseks. Pool – müüja või ostja eraldi nimetatuna.

Tarne – lepingus kokkulepitud tingimustel toote kättesaadavaks tegemine ja müüjalt ostjale üleandmine.

Toode – ehitisse püsivaks paigaldamiseks ettenähtud ehitusmaterjal või-toode, mida müüja lepingus kokkulepitud tingimustel ostjale müüb ja mida ostja ostab.

Pakkumus – müüja poolt esitatud ettepanek toote müügilepingu sõlmimiseks, mis sisaldab müüja selgelt väljendatud tahet olla ostja nõustumuse korral selle lepinguga õiguslikult seotud.

Tellimus – ostja poolt esitatud ettepanek toote müügilepingu sõlmimiseks tellimuses esitatud tingimuste või nõuete alusel, mis sisaldab ostja selgelt väljendatud tahet leping sõlmida, kui müüja nõustub täitma tellimuse tingimusi või nõudeid.

Hinnapäring – ostja poolt esitatud küsimus müüja poolt müüdava(te) too(de)te maksumuse kohta. Hinnapäring võib sisaldada lisaks maksumusele ka küsimusi toote muude omaduste kohta.

 

2.     LEPINGU SÕLMIMINE
 • Leping sõlmitakse poole poolt esitatud lepingu sõlmimise ettepanekule nõustumuse andmise teel või muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et pooled on saavutanud kokkuleppe kõikides pooltele olulistes tingimuste
 • Leping sõlmitakse kirjalikul Kirjaliku vormi järgimata jätmisel peab lepingu sõlmimiseks ettepaneku saanud pool saatma teisele poolele mõistliku aja jooksul pärast lepingu sõlmimist lepingu sisu ja kokkulepitud tingimusi kinnitava dokumendi (kinnituskiri).

 

3.     LEPINGUDOKUMENTIDE PÄDEVUSJÄRJEKORD

Lepingudokumendid täiendavad üksteist. Kui lepingudokumendid on omavahel vastuolus, siis järgitakse neid järgnevalt esitatud järjekorras (ülalt alla), kui lepingust ei tulene teisiti:

 • leping koos lisadega ja lepingueelsete läbirääkimiste protokoll või nende puudumisel kirjalik tellimus või selle puudumisel kirjalik tellimuse kinnitus;
 • käesolevad üldised müügitingimused;
 • hinnapäring enne pakkumuse andmist koos kirjalike lisaselgitustega;
 • pakkumus koos lisade

 

4.     PAKKUMUS
 • Müüja pakkumus peab vastama ostja hinnapäringule. Kui pakkumus või tellimuse kinnitus erineb hinnapäringust või tellimusest, siis peab pakkumuses või tellimuse kinnituses olema erinevuse kohta vastav märge.

Suuliselt  kokkulepitud  erinevused  hinnapäringus  või  tellimuses  kehtivad pärast kirjalikku kinnitamist.

 • Pakkumus on  müüjale  siduv  vähemalt  1  (üks)  kuu  alates  pakkumuse

esitamisest, kui hinnapäring ei sisalda muud kehtivusaega.

 

5.     HIND
 • Hind on kokkuleppeline ning selle maksmise tingimused, kord ja tähtajad lepitakse kokku lepinguga. Kokkulepitud hinda on õigus muuta ainult poolte kirjalikul kokkuleppel.
 • Käesolevate üldiste müügitingimuste tähenduses lähtutakse hinnast, mis ei sisalda käibemaksu. Käibemaks lisatakse iga üksiku toote hinnale vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 • Õigusaktide muudatustest tingitud muudatused algselt kokku lepitud hinnas võetakse arvesse hinda vähendava või suurendava tegurina ainult siis – ja kui ei ole kokku lepitud teisiti –, kui on täidetud kõik järgnevalt loetletud tingimused ning kui õigusaktide muudatuste koosmõju tagajärjel muutub hind vähemalt 0,5% algselt kokku lepitud hinnast:
 • õigusakti muudatus  on  avaldatud  lepingu  sõlmimiseni  viinud  pakkumuse andmise või muudel juhtudel lepingu allakirjutamise järel;
 • õigusakti muutmist ega selle mõju ei võidud pakkumust esitades või lepingut sõlmides arvestada;
 • õigusakti muudatuse tagajärjed mõjutavad oluliselt või vahetult lepingut.
  • Õigusakti muutumisest tingitud hinna muutmist on siiski õigus nõuda, kui üks pooltest esitab selle kohta teisele poolele kirjaliku nõudmise 1 (ühe) kuu jooksul alates muudatuse rakendumisest, kuid mitte hiljem kui lepingu kehtivusaja jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisit

 

6.    OMANDI ÜLEMINEK
 • Toote omandiõigus läheb ostjale üle toote üleandmisega, välja arvatud juhul, kui on kokku lepitud, et toote omandiõigus läheb ostjale üle alles pärast ostuhinna täielikku tasumist (omandireservatsioon) või muudel kokku lepitud tingimustel.

 

7.        JUHUSLIKU HÄVIMISE JA KAHJUSTUMISE RIISIKO ÜLEMINEK
 • Toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb ostjale üle siis, kui toode on vastavalt lepingule ostjale või ostja poolt määratud vedajale üle antud, kui tarnetingimustest ei tulene teisit
 • Kui toodet ei ole võimalik õigeaegselt üle anda ostja viivituse tõttu, siis läheb toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üle ostjale, kui müüja on kooskõlas lepinguga teinud omalt poolt kõik toote üleandmiseks.

 

8.     TOOTE TARNE
 • Toode peab vastama parameetrite ja omaduste poolest lepingule ning toote suhtes tarnehetkel kehtivatele õigusaktidele.
 • Toode peab oma liigilt, koguselt, kvaliteedilt ja muudelt omadustelt ning pakendi ja koodimärgistuse poolest vastama kokku lepitud ja õigusaktides sätestatud tingimustele. Müüja peab koos tootega ostjale üle andma kõik vajalikud sertifikaadid ja deklaratsioonid, paigaldusjuhised, load, kvaliteedidokumendid, kasutus-, säilitus-, hooldus- ja ekspluatatsioonijuhised jms müüja tarnesse kuuluvad dokumendid (päraldised), kui ostja ja müüja vahel ei ole kokku lepitud teisit

 

9.     TARNETINGIMUSED
 • Toote müüjalt ostjale üleandmise tingimused (aeg, koht, toote ostjani toimetamise viis ning sellega seotud kulude kandmine, toote kindlustamise vajadus kuni toote juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekuni ostjale) lepitakse lepingus kirjalikult kokku.

 

10.     DOKUMENDID JA ÕIGUSED
 • Kumbki pool vastutab teisele poolele lepingu täitmiseks üleantud projektide ja dokumentide ning nende aluseks olevate andmete õigsuse ees
 • Müüja vastutab tarnega liituvate patendi- ja muid tööstusomandiõigusi puudutavate nõudmiste ja kohustuste eest nii, et need ei põhjusta ostjale täiendavaid kulusid ega kahju.
 • Lepingu või selle üksikute osade avaldamine kolmandatele isikutele ilma teise poole kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatu Ilma teise poole eelneva nõusolekuta võib lepingut kolmandatele isikutele avaldada õigusaktides ettenähtud juhtudel ning juriidilise või raamatupidamisega seotud konsultatsiooni saamiseks, samuti lepingust tuleneva rahalise nõude loovutamise eesmärgil.

 

11.     VASTUVÕTUKONTROLL
 • Toote üleandmisel peab ostja toote üle v Visuaalselt täheldatud toote kvaliteedivead või transpordikahjustused tuleb fikseerida kirjalikult toote üleandja ja vastuvõtja poolt.
 • Kui toote ülevaatus üleandmisel ei ole võimalik, tuleb see üle vaadata enne ehitusobjektil kasutamist või paigaldamis
 • Toote mittevastavusest, mida ei olnud võimalik tuvastada toote vastuvõtmisel ja mis tuleb ilmsiks alles selle käitlemisel, seda paigaldades või selle osi kokku pannes, peab ostja teatama müüjale mõistliku aja jooksul pärast mittevastavuse märkamis
 • Mittevastava toote avastamise korral peab müüjal olema võimalus toote kasutuspaigas ülevaatuse teostamiseks, mille kohta koostatakse protokoll, kui üks pool seda nõu Kui müüja soovib teostada toote ülevaatust selle kasutuspaigas,  tuleb sellest viivitamatult teatada ostjale. Selline ülevaatus ei tohi takistada ostjal oma kohustuste täitmist kolmandate isikute suhtes.

 

12.     OSTJA KOHUSTUSED
 • Ostja on kohustatud võtma toote kokkulepitud ajal, kohas ja viisil vastu ning tasuma müüjale toote eest lepingus kokkulepitud summa kokkulepitud tähtajaks.
 • Ostja on kohustatud aitama kaasa sellele, et toodet on võimalik valmistada ja vastu võtta vastavalt kokkulepitud tarnegraafikule.
 • Ostja vastutab selle eest, et tema allhankijad ja spetsialistid täidavad oma ülesanded vastavalt ajagraafikule.
 • Kui toote üleandmine ostjale toimub müüja poolt toote toimetamisel ostjale või ostja määratud kohta, tagab ostja mahalaadimiskohale viiva korras ja ohutu juurdepääsutee, erakorralisel vajadusel ka üldkasutatava tee sulgemise, kauba mahalaadimiskoha ohutuse ning korrasoleku, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Ostja tagab muu hulgas mahalaadimisseadmete olemasolu ja vastavuse nõuetele, kui ei ole teisiti kokku lepitu
 • Ostja võib toote mittevastavuse korral esitada müüjale vastavasisulise kirjaliku reklamatsiooni, milles tuleb muu hulgas kirjeldada toote mittevastavust ning esitada oma nõudmised, kuidas ja millise aja jooksul ostja soovib toote mittevastavuse kõrvaldamis

 

13.        MÜÜJA KOHUSTUSED
 • Müüja on kohustatud lepingus kokkulepitud toote ostjale üle andma kokkulepitud ajal, kohas ja viisil, samuti andma toote omandi üle ostjale.
 • Müüja peab tagama toote vastavuse nii lepingus kokkulepitud tingimustele, eelkõige liigi, koguse, kvaliteedi, kirjelduse ja pakendi osas, kui ka toote kohta õigusaktidega kehtestatud nõuetele.

 

14.        VASTUTUS TOOTE VIGADE JA PUUDUSTE EEST
 • Vastutus toote lepingutingimustele mittevastavuse puhul
  • Müüja vastutab toote mittevastavuse eest, mis oli tootel enne selle üleandmist ostjale. Kui toote mittevastavus avastati hiljem, peab ostja tõendama, et mittevastavus on tingitud müüjapoolsest kohustuste täitmata jätmises Ostja peab teatama müüjale viivitamatult tootel avastatud mittevastavusest ning seda piisavalt kirjeldama.
  • Müüja vastutab mittevastava toote eest sõltumata ostja viivitusest avastatud mittevastavusest teatamisel, kui selline mittevastavus on tekkinud müüja tahtluse või raske hooletuse tagajärjel või kui müüja teadis või pidi teadma toote mittevastavusest, kuid ei avaldanud seda ostjale.
  • Müüja peab pärast põhjendatud reklamatsiooni (ostja kirjalik teade müüjale toote mittevastavuse kohta, milles ostja muu hulgas peab kirjeldama toote mittevastavust ning esitama oma nõudmised, kuidas ja millise aja jooksul ta soovib mittevastavuse kõrvaldamist) saamist kas parandama veaga toote või selle asendama või, kui parandus ega asendus pole võimalik, alandama toote hinda või tagastama mittevastava toote hinna vastavalt ostja esitatud nõudmisele.
  • Kui müüja ei täida oma kohustust tootel esinenud mittevastavuse kõrvaldamiseks, on ostjal õigus kõrvaldada või lasta kõrvaldada toote mittevastavus müüja kulul. Ostja peab enne mittevastavuse kõrvaldada laskmist või mittevastava toote asendamist teatama sellest kirjalikult müüjale ja esitama talle kalkulatsiooni eeldatavate kulutuste koh
  • Müüja ei vastuta mittevastavuse eest, mille põhjuseks on see, et ehitist, kuhu müüja toode on mõeldud, ei ole projekteeritud või ehitatud heast projekteerimis-, ehitus- või paigaldustavast kinni pidades, ega samuti vea eest, mille põhjuseks on toote säilitamis- ja kasutamisjuhiste eiramine või toote hoolduse teostamata jätmine või toote väär paigaldamine, kui müüja ei olnud toote paigaldaja või ei vastutanud paigaldamise ees
  • Müüja ei vastuta toote kasutamisel ilmnenud mittevastavuse eest, kui ostja kasutas tootel mittevastavaid osi ning nende päritolu ei ole võimalik tuvas
  • Toote müügiga kaasnevate ostja- või müüjapoolsete lepinguliste kohustuste rikkumine kompenseeritakse ainult otseste mõistlike kulude ulatuses ja kompensatsioon ei tohi ületada lepingusummat, kui pooled ei ole kokku leppinud teisit
 • Seadusest tulenev vastutus ohtliku toote eest
  • Kui müüja müüb toodet, mille ta on valmistanud või mille osas ta on end tootjana avaldanud või mille maaletooja ta on, laieneb müüjale seadusega ettenähtud tootja vastutus puudustega toote ees

 

15.        TARNEAEG JA HILINEMINE
 • Kumbki pool on kohustatud kinni pidama kokkulepitud tarnete ajagraafikust (tarnegraafikust).
 • Kui tarnet ei ole võimalik täita kas tervikuna või osaliselt või toodet võtta vastu kokkulepitud ajal või kui selline hilinemine on tõenäoline, siis peab pool viivitamatult teatama vastavatest asjaoludest teisele poolele.
 • Tarne hilinemise korral on hilinemise eest vastutav pool kohustatud viivitamatult teatama teisele poolele temale teadaoleva hilinemise põhjuse, uue võimaliku tarne aja ning saavutama kokkuleppe uues mõistlikus tarneajas.
 • Kui tarne hilineb müüja poolt põhjustatud asjaolude tõttu, siis on ostjal õigus nõuda leppetrahvi lepingus kokkulepitud määras. Kui tarne on jagatud osatarneteks, siis võidakse nendega seotud vahetähtaegade osas leppetrahvid kokku leppida erald
 • Kui tarne viibib ostjast johtuval põhjusel, siis on müüjal õigus esitada arve vastavalt lepingule või kokkulepitud maksegraafikule ja nõuda ostjalt tarne viibimise põhjustamise tõttu leppetrahvi kokkulepitud summa ulatuses.

 

16.        VÄÄRAMATU JÕUD
 • Käesolevates üldistes müügitingimustes hilinemist puudutavatest määratlustest sõltumatult on pooltel õigus saada mõistlikku pikendust lepinguliste kohustuste täitmise ajale, kui kohustuste täitmist takistab vääramatu jõu
 • Kui vääramatu jõu mõju kestab kauem kui kolm kuud, siis võib kumbki pool lepingu üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjaliku
 • Kui pool, kelle lepinguliste kohustuste täitmist takistab vääramatu jõu asjaolu, ei teata teisele poolele viivitamatult ja kirjalikult selliste asjaolude ilmnemisest, kaotab ta  õiguse nõuda  konkreetse asjaolu ilmnemise tõttu lepingu ülesütlemis Lepingu ülesütlemist võib sellisel juhul nõuda pärast vääramatu jõu asjaoludest teatamisest kolme kuu möödumist.

 

17.        TOOTE GARANTII
 • Müüja annab müüdud tootele garantii 24 kuuks alates üleandmispäevast, kui lepingus ei ole teisiti kokku lepitu
 • Ostja peab viivitamatult pärast informatsiooni saamist teatama müüjale sellistest garantiiajal ilmnenud toote mittevastavustest, mis takistavad toote kasutamist või aitavad kaasa selle kasutuskõlbmatuks muutumisele või kasutusaja vähenemisele.
 • Müüja on kohustatud mõistliku aja jooksul pärast vastava informatsiooni saamist kõrvaldama omal kulul kõik garantii alla kuuluvad mittevastavused tootel. Müüja ei vastuta mittevastavuste eest tootel, mille on põhjustanud tavaline kulumine või mittesihipärane kasutamine ja hooldamine või toote mittenõuetekohane paigaldamine, välja arvatud juhul, kui müüja ise toote ka paigaldas.
 • Kui müüja vaatamata ostja kirjalikule pöördumisele jätab täitmata oma lepingust tulenevad garantiikohustused, siis on ostjal õigus asendada, parandada või lasta parandada tootel esinenud mittevastavus müüja kulul. Ostja peab enne mittevastava toote asendamist või parandamist teatama sellest kirjalikult müüjale ja esitama talle kalkulatsiooni eeldatavate mõistlike kulutuste koht
 • Müüja vastutab ka pärast garantiiaja lõppemist selliste mittevastavuste ja kahjude eest, millele ostja viitab ning mille põhjuseks on müüja hooletus ja mida ostja ei märganud ega võinud märgata toote vastuvõtmisel ega garantiiajal. Ostja nõude aegumistähtaeg on 5 (viis) aastat pärast toote tarnimis
 • Juhul kui toote mittevastavus on tekkinud müüja tahtliku tegevuse tulemusel, on ostja poolt esitatava nõude aegumistähtajaks 10 (kümme) aastat pärast toote tarnimis

 

18.     ALLTÖÖVÕTJATE KASUTAMINE
 • Müüja vastutab kõikide oma alltöövõtjate tarnete ees Ostjal on õigus soovi korral teada saada müüja tähtsamad alltöövõtjad ja tarnijad ning vajadusel tutvuda nende kvaliteedijärelevalvega, kui see puudutab konkreetset toodet ja on vajalik toote erilisest kasutusotstarbest lähtuvalt.
 • Müüja aitab ostjat vajaduse korral müüja tähtsamate tootega seotud alltöövõtjate või tarnijatega kontakteerumisel, kui ostja soovib tutvuda nende kvaliteedijärelevalvega ning ostja selline soov on mõistlikult põhjendatu

 

19.     TEATED
 • Poolte poolt teineteisele edastatavad lepingu täitmisega seotud teated peavad olema esitatud kirjalikus vormis. Teade loetakse teate adressaadiks oleva poole poolt kättesaaduks, kui:
 1. teade on üle antud allkirja vastu või
 2. teade on saadetud postiasutuse vahendusel liht- või tähitud kirjana teise poole lepingus nimetatud asukoha või muul tema poolt kirjalikult teatatud aadressil ja teate postitamisest on möödunud 3 (kolm) tööpäev

Informatsioonilise iseloomuga teateid, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi, võib edastada ka telefaksi või e-posti teel.

 • Teade on saadetud või üle antud õigeaegselt, kui teate tuvastatav saatmise aeg ühtib teate saatmiseks ettenähtud tähtpäevaga või on sellest varase

 

20.     LEPINGULISTE ÕIGUSTE JA KOHUSTUSTE ÜLEANDMINE
 • Pooltel ei ole õigust üle anda lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandale isikule, kui seda ei ole eraldi kirjalikult kokku lepitu

 

21.        LEPINGU LÕPETAMINE
 • Kui üks pool on lepingust tulenevat kohustust oluliselt rikkunud, siis on teisel poolel õigus leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest teisele poolele mõistliku aja jooksul enne ülesütlemist kirjalikul
 • Kui üks pool on erapooletu audiitorfirma poolt kinnitatult sellises majanduslikus olukorras, et on põhjust kahelda tema võimes täita lepingulisi kohustusi, siis on teisel poolel õigus nõuda tagatist või leping üles öel
 • Kui ei ole kokku lepitud teisiti ja kui üks pooltest on täitmata jätnud lepingus kokkulepitud tasu maksmise kohustuse, siis on teisel poolel õigus oma kohustuste täitmisest keelduda seniks, kuni võlgnevus on tasutud või selle maksmise suhtes on saavutatud kokkulepe. Õigustatud poolel on õigus oma kohustuste täitmise aega edasi lükata selle aja võrra, mille võrra teine pool oma kohustuse täitmisega viivitas. Kui kohustuse täitmise jätkamine pärast käesoleva punkti kohaselt õigustatud tarne peatamist eeldab täiendavat ettevalmistust tarne alustamiseks, on müüjal õigus pikendada oma kohustuse täitmise taasalustamise aega vähima aja võrra, mida on vaja nimetatud ettevalmistuste tegemiseks.
 • Kui leping lõpetatakse punktides 24. või 24.2. osutatud juhtudel, siis on teisel poolel õigus lisaks võimalikule viivisele saada hüvitust lepingu täitmatajätmisest põhjustatud otseste kulude ja kahju eest. Hüvituste ja viiviste kogusumma ei või olla suurem lepingus kokkulepitud lepingutasust.

 

22.     LAHKARVAMUSTE LAHENDAMINE
 • Poolte vahel tekkivad lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel.
 • Pooli rahuldava kokkuleppe mittesaavutamisel on pooltel õigus vaidluse lahendamiseks pöörduda kohtusse.
 • Pooled võivad ka kirjalikult kokku leppida selles, et lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus, mille otsus on pooltele siduv, järgides Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu reglementi.

 

23.     MUUD KÜSIMUSED
 • Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eestis kehtivast õiguses Leping kirjutatakse poolte poolt alla kahes võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb kummalegi poolele.